Skip to content

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kancelaria Podatkowa BILANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1) (zwanego dalej: RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Podatkowa BILANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu: 
  – 
  Zatrudnienia
  – Nawiązania współpracy w obszarze świadczonych przez Kancelarię Podatkową BILANS Sp. z o.o. usług. 
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) w zakresie danych, o których mowa w art. 22-221b Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – konieczność przetwarzania danych dla wykonania Umowy o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],
  b) w pozostałym zakresie – Pani/Pana dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  a) przedstawiciel Kancelarii Podatkowej BILANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  b) upoważnieni pracownicy Kancelarii Podatkowej BILANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  c) firmy świadczące usługi na rzecz Kancelarii Podatkowej BILANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  d) właściwy organ podatkowy oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  e) inni odbiorcy – np. instytucje publiczne, którym dostęp do danych osobowych przysługuje z mocy prawa;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia/okres trwania umowy o współpracę, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji Pani/Pana danych dotyczących zatrudnienia/prowadzenia ewidencji księgowych i kadrowych. W każdym jednak przypadku, dane Pracownika będą przechowywane przez Pracodawcę przez okres 5 (pięciu) lat po zakończeniu okresu zatrudnienia.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia/współpracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.