Skip to content

czym się zajmujemy Oferta

Zakres naszych usług

Oferta


Księgowe:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej w formie:
  – Ksiąg rachunkowych
  – Podatkowej książki przychodów i rozchodów
  – Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji CIT, PIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz innych ewidencji wymaganych przepisami prawa
Oferta


Kadrowo-płacowe:

 • prowadzenie teczek akt osobowych
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • przygotowanie umów o pracę,
 • wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • przygotowanie świadectw pracy
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
 • wyliczanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji PFRON
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT pracowników
Oferta


Pozostałe:

 • sporządzanie i wysyłka sprawozdań do GUS
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji INTRASTAT
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem firmy
 • współpraca z licencjonowanymi doradcami podatkowymi
 • reprezentacja przed organami podatkowymi i ZUS